İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi


Eğitim içerikleri

Satın Alma Uzmanlık Programı


Temel ve ileri derece satınalma eğitimi

Daha fazla bilgi

İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi


İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi

İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi

Çok Katmanlı/Boyutlu Sistemler kavramı 1960 ve 70’lerin sistem teorisinden kaynak alan ve öncelikle siyasette, diğer yandan teknik sistemlerin analizinde uygulama sahası bulmuştur. Batıda yaygın olarak sosyal bilimlerin disiplinlerinde, özellikle siyasal bilimlerde kullanılmaktadır. Çok katmanlı sistemler (Alm. Mehrebenensysteme, İng. multi-level governance) çeşitli yatay ve dikey karar alma yapılarının karmaşık ilişkisel-birbirine geçişli değerler dizinini tanımlamakla beraber, yönetim bilimi çerçevesinde devlet, toplum, grup ve bireyler arası yapılanmaların da incelenmesinde ve değerlendirilmesinde çok yönlü bakış açıları sunma kapasitesine sahiptir. 21. Yy. itibarıyla küreselleşmenin olgunlaşma evresine girdiği son 15 yılda oluşan kürevi gelişmeler ve bunun bir sonucu olarak -paradoksal görünse de- yerelleşme olgusu dikkat çekicidir.

Çok katmanlı sistemler birincil bağlamda devlet organizasyonunun klasik biçimlerinde kök salan yetki sınırlarının ve bu düzlemde oluşan bütünsele ilişkin hiyerarşik yapılanmalarının yeni küresel kökenli ve bireyin geniş bir hareket, aksiyon alanı kazandığı düzenlerde daha fazla sürdürülebilir olamayacağını ortaya koymuş, ikincil olarak ilk tespitten hareketle yönetim tarzının ve sistemlerinin de bu meyanda klasik anlayışlar üzerinde devam edemeyeceği tezini öne sürmüştür. Yeni tez, yönetim olgusunun yaşanana ve gelişime göre daha farklı bir boyuta evirildiğini savunmakta ve yeni yönetim tarzını “Yönetişim” (İng. Governance) kavramı altında tanımlamaktadır. Bu kavram da, süregelen gelişmeler doğrultusunda çeşitli tasniflemelerle izah edilmektedir: Küresel Yönetişim, Kamu Yönetişimi, Yerel Yönetişim, İyi Yönetişim, Şirket-Tüzel Yönetişim, Çevresel Yönetişim.

Günümüzdeki haliyle çok katmanlı sistemler olgusu, yönetişim kavramıyla beraber araştırma, analiz, değerlendirme ve öneri içeren çeşitli konulara ilişkin çalışmalar için kuramsal alt yapılar sunmaktadır. “İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim” konu başlıklı bu eğitim, ilgili tematiğin şirketlerin “işletme felsefelerine” ne yansıtılabileceğini ve uygulama açısından ortaya koyacağı imkânları sunmaktadır. Bu alanda Türkiye henüz bakir sayılabilecek bir düzeyde olup, bilhassa işletmesel temelde Türkçe literatürde çok az sayıda araştırma bulunmaktadır.

Eğitim içeriği

Kavram ve Tarihçe

Etik İlke ve Değerler

Yönetişim: Siyasi ve Kamusal Alandan Çalışma Hayatına Değişim Projesi

Çalışan ve Yönetim İlişkileri

Yönetimin Dinamiklerindeki Problem: İş’in Öncelliği ve Yabancılaşma

Analojik Yaklaşım: Kamusal Alanın Analizi

Yönetişim ve Kurumsal Yönetim Sorunsalı

Merkez sorunu: İş ve İnsan İkilemi

Katılımcılık İlkesi: Birlikte Karar Alma

İşveren Bakış Açısının Değişimi: Ufuk Genleşmesi

Çalışma Politikasının Kapsayıcılığı

Şeffaflık/Saydamlık: Çok Söylenip Az Yapılan

Yönetişim Olgusuna Sistematik Yaklaşım

Hesap Verebilirlik: Mekanizmaların Kurulumu

Edilgenlikten Aktifliğe: Sistem Kurulum İlkesi

Sistem Yapılandırılması ve Denge Sorunu

Gerçekçi Değerlendirme

Yönetişimin boyutları ve Çok Düzlemli Sistem

Şirket Kültürü Analiz Yöntemleri

Mevcut Duruma İlişkin Tespitler

Özgün Yönetişim Katmanlarının Saptanması

Paydaş Stratejik Amaçların Belirlenmesi

Ortak Hedef Planlama Yöntemleri

Sosyalleşmenin Zorlukları

İnsan Değerleri ve Kavram Değişimleri

İnsanileşme-İnsancıllaşma Tematiği

Çok Katmanlı Yönetişimde Yönlenme

İlişki ve Bağlantı Ayırımları

Eşit Yaklaşım İlkesi

Merkezden Yerelliğe Yönelimler

Öz Eleştiri ve Yapıcılık

Şirket Kültüründe Yenilenme

Süre: 2 gün, 14 saat

İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi

 

 

İşletmelerde Çok Katmanlı Sistemler ve Yönetişim Eğitimi Tarihleri

Satın Alma Yönetimi Eğitimi

Satın alma bölümü çalışanları için temel satın alma eğitimi

ileri Derece Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Stratejik Satın Alma Yönetimi

Satın alma şef, uzman, yönetici ve müdürleri için ileri satın alma eğitimi

Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri

Satın alma bölümü çalışanları için müzakere teknikleri eğitimi

İletişim Bilgilerimiz


SATIN ALMA EĞİTİMLERİ

Meşrutiyet Mah. Matbaacı Osmanbey Sok. No:14 K:3 Şişli İstanbul

Telefon : 0 212 230 9009